وبلاگ

حسین میروکیلی 2 مهر 1399 گرافیک

4 تفاوت نقاشی و گرافیک

خط کشی بین نقاشی و گرافیک در روزگاری که با آلیاژی از پسامدرنیسم و دیجیتالیسم ساخته شده، چندان درست به نظر نمی رسد. اما به هر حال درباره چهار تفاوت مهم شان می توانیم حرف بزنیم و بحث کنیم. 1- تفاوت اول، هنر و رسانه است. نقاشی عموما زیرمجموعه هنر است که این هنر شدت […]